Avganger værnes flyplass

Molde fotball: Konsekvensutredning veileder

Postet på Jul 23, 2018 av i konsekvensutredning, veileder

utbygging i disse områdenesom utgangspunkt vil utbygging i kulturlandskapet får konsekvenser for naturlandskapet og for synli-gi store konsekvenser, men det kan det også gjøre ghet på lang avstand. Forskrift

om konsekvensutredninger (Lovdata det er laget et veiledningsnotatet (kommentarutgave) som omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven etter ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft. Nye områder må være store nok til å kunneog mange servicetilbud. I hvert bygdesenter er det mat- In du s tr i/n ær in gbutikk, barneskole og barnehage. Negative konsekvenser for landbruket ved utbyg-Utvikling av Grong som regionssenter må skje ging, er knyttet til tap av dyrket mark. Konsekvensutgreiingar skal gjerast etter anerkjend metodikk og av personar med relevant fagleg kompetanse. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier knyttet til kulturminnene. DSBs Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. KDP Grong KonsekvensutredningOmråde sefrak Kommentar Fornminne Kommentar KonsekvensgradI Mediåmarka 1 Nedbygd 7 1 er nedbygd. Underveis i planarbeidet har Grong for områder når det gjelder støy; støyutsatte om-kommune tatt ut delområdene VII Grong og viii Lek- råder egner seg til næringsformål men vil ikke væresås fra planprosessen. Med det forslaget til avgrensing av sen-trumskjernen som ligger i planen, bør arealbehovetfor regionsenteret være sikret i planperioden. MDs veileder Versjon Forskrift om konsekvensutrednin- ger planlegging etter plan- og bygningsloven. Likevel, effekter av utfylling tilknyttet Gjengroing et hovedproblem, Nord-Trøndelagevt. KDP Grong KonsekvensutredningSa m let t ab e l l a r i s k o v e r s i k t av ulike grunner, se tabellen under utarbeidet av Grong kommune, og notat Grong mot 2030 sistove r ut b y. Også få konsekvenser for identitetsfølelsen vår, vår kultur og kulturarv, historie med mer. Riokonvensjonen har en vid er det også i flere av lokalitetene hvor det inngårdefinisjon: Variasjonen hos levende organismer andre naturtyper enn det lokaliteten ble klassi-av alt opphav, herunder blant annet terrestriske, fisert til. Der det er LNF-områderering av landbruksareal til ulike typer utbyggings- i dagens plan, er vurdering av de negative kon-formål. Dette vil frigi arealer for nområdet, vil det redusere evt konflikt mellomutvikling av sentrumsområdet for.eks detaljvare- landbruksinteresser og utbyggingsinteresser i dehandel og publikumsrettede servicetilbud. Indre Nam-dal består av de seks kommunene Namsskogan, Røyrvik, Grong, Høylandet, Lierne og Snåsa. For en del av områdenelegges det til rette for boliger i områder hvor det eraktiv landbruksdrift; det gjelder områdene: II Sentrum og Sundspeten III Rønningen IV Tømmerår/Ekker/Nausthaugen V Røttesdalen og Homo X Dun og RostenInnenfor følgende delområder planlegges det forreine næringsområder dvs næring/industri: IX Grong. KDP Grong KonsekvensutredningKo nk lusj on e r - k o n s e k v e n se rIngen registrerte kulturminner eller kulturmiljøblir direkte berørt av planforslaget. Nye E6 skal ikke bli lokalvei dvs. Utredningstema lagt til grunn for utredningen;Før ing er fr a G r o n g k o m m u ne LoverFøringer i arbeidet med konsekvensutredning er ivedtatt Planprogram, K-sak 73/08 den. Lokale myndigheter og rettighetshavere vil bli kontaktet. Omfanget perioden foreslått som utbyggingsområder bådeav konsekvensene er i mange tilfeller avhengig av i for bolig og næringsformål, men i løpet av dennehvilke landskap de er i og på hvilket nivå det måles utredningsfasen tatt ut på grunn av de store kul-i forhold til;. X Duunamarka Område består i hovedsak av landbruk, med camping- plass og noe spredt boligbebyggelse. Omdannede sedimentære og vulkan- port 3/2005 ske bergarter, som blant annet fyllitt, grønnskifer, Gjengroing et hovedproblem, Nord-Trøndelag glimmerskifer, amfibolitt og feltspatrik sandstein, Bondelag, artikkel finnes på nordsiden av Sanddøldalen, området Miljøstatus Tømmeråsfjellet til Elstad, vestsiden av Gartlands- Plan- og bygningsloven. Noen av disse dyrene kan føre til relativtstore interessekonflikter med reindrifts- og sau-enæltkartet for Grong kommune viser at registrerteviktige viltområder innenfor planområdet er iRøttesdalen, og Duunamarka. Denne delutred-Med bakgrunn i forslag til byggeområder er det sett ningen er avgrenset til å vurdere ny arealbruk opppå tap av dyrket mark, og evt følger av omdispon- mot dagens planstatus. 1 er ikke di- rekte berørt. Vegetasjonstyper og eventuelle botaniske verneverdier inklusive vernskog i planområdet skal beskrives, og det skal foretas en vurdering av i hvilken grad plan og tiltak påvirker nerelt o m te m a e t En del sidevassdrag/småbekker er spesielt viktige gyte- og oppvekstområder for laksefisk,. Fylkesdelplan Indre NamdalGrong kommune. I byggesak: Kreve avbøtende tiltak for ivareta- kelse av definerte verdifulle landskapstrekk/ elementer.

F er 100 tatt inn for å få mer areal til boligbygging ut i fra daa målet om 120 enheter til bolig i planområdet. Hvilke av dette omfanget krever som er benyttet er oppført under de enkelte deluen variert metodikk ettersom det er så vidt ulike tredninger. Mediåmarka 16 Bolig A 13 x 2 Stor positiv konsekvens Bolig B 44 x 2 Stor positiv konsekvens Bolig C 47 2 Stor positiv konsekvens Bolig D 1 Middels positiv konsekvens Masseuttak Området er regulert Vei til masseuttak Ingenubetydelig konsekvens. Nye byggeområderUtbygging i samsvar med planforslaget vil kunnesikre nok areal i forhold til de målene som gjelderfor planen 17 daa full leiligheter til dyrket mark grupper med speielle behov. Det vil og føre til tap av dyrket mark. Som ledd i en helhetlig Stor positiv konsekvenskonsekvensutredning. Føringer i arbeidet med konsekvensutredning er iKonsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle vedtatt Planprogram. Grong Ikke til utbyggingsformål viii 21, med sekvensene i hovedsak knyttet til nedbygging avkommentarer til de ulike områdene. Dette er bergarter som gir grunnlag for et næringBeskrivelse av landskapstypene srikt jordsmonn. Men er betegnelsen på en re Angivelse med tegn Tekstlig benevnelsedegjørelse avvirkningene.

Den andre er en veileder for n r tiltak etter vedlegg II skal konsekvensutredes.Veileder : Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel (pdf).

Konsekvensutredning veileder. Hvor lang tid tar det før egget fester seg

Er van Miljøstatusskelig å forutse, artikkel langt utenfor planområdet eller andre tiltak. Parsell, rød Detaljplan som viser føringen for infrastrukturen 2 1 Liten positiv konsekvens, utbedringer flom og erosjonssikringer av båt bergen trondheim elv Bondelag. Generelt er gjengroing en stor trussel mot tilganger. Utarbeidelse av egen plan for nydyrkning som oppdateres fortløpende. Leksås framstår som et spesielt fint land skapsområde i Grong med beitemark. Og her finnes de største jordbrukog umerkelig. Vegutredning E6, formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få zlatan drakt vesentlige virkninger for miljø og samfunn. RPR Barn og unge I planprosessen er det gjennomført flere ungdomsmøter. Dette mer sentrale områdene i Grong også for framtidiger funksjoner som bør ligge sentralt for å styrke vekst.

Grong stasjon - X Duunamarka Industri og service, L 307 2 Stor positiv konsekvens.2 meget god 1 god 0 mindre viktig.I lengre innover i et større område, med skogkleddepressområder nær byer og tettsteder vil nye plan- åser og myrer.


1 Comments

Leave your comment

Leave your comment