Årsmøte 2011 protokoll - Wikimedia Norge

Årsmøte 2012 protokoll - Wikimedia Norge

Foreningen har hatt fokus på kurs og på å involvere akademikere og andre fagmiljøer i arbeidet med Wikipedia.Følgende personer ble valgt inn i det nye styret: Jarle Vines leder Erlend Bjørtvedt nestleder Kjetil Ree styremedlem Knut Hjelleset styremedlem Trond Trosterud styremedlem Marianne Wiig styremedlem Kristian Vangen styremedlem Anne.Høsten 2011.o.m årsmøtet 2012.

Støvletter barn nettbutikk, Protokoll valg av styre

videreføre dagens satser for kontingent: 200 kr for folk i arbeid, 100 kr for andre. 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 1.2 Godkjenning av medlemmers stemmerett, valg- og kontrollkomiteens leder Hans-Petter Fjeld opplyste om at det var blitt godkjent tre fullmakter fra medlemmer som ikke kunne være til stede. Jarle Vines foreslo Hogne Neteland som medlem av komiteen. Møtet startet klokken 18:00 med et tyve minutters foredrag og omvisning ved Lars Roede. Vedtak (enstemmig Budsjettet ble vedtatt uten endringer. 3 Budsjett og kontingent for 2011. Følgende personer ble valgt inn i styret: Jarle Vines (leder) Erlend Bjørtvedt (nestleder) Jørund Leknes Lars Roede Kjetil Ree Harald Groven (varaplass).2 Valg av revisor Styret foreslo Lars Åge Kamfjord og Finn Rindahl som revisorer. Det var kommet inn ett forslag fra Ulf Larsen og Kjetil Ree. Mediaoppmerksomheten i året som har gått kan deles i to hovedkatorier: Styreleders profilering og oppmerksomhet rundt Wikipedias tiårsjubileum. Vedtak (enstemmig) : Hans-Petter og Lars Åge ble valgt til revisorer. Hogne Neteland spurte om man skulle føre gaver formidlet på vegne av eksterne sponsorer inn i regnskapet. Hovedpunktene i årsberetningen var: Styret har gjort sitt beste for å ha fokus på tillit, åpenhet og transparens både overfor medlemmene og nettsamfunnene. Erlend Bjørtvedt la protokoll valg av styre frem regnskapet for 2010 og orienterte om hovedpostene i det. Årsmøtet gir Wikimedia Norges styre fullmakt til å tre ut av Wikimedia Chapters Association dersom styret vurderer det til at medlemskapet ikke lenger er i wmnos interesse. Hovedpunktene i årsberetningen var: Styret vedtok i november 2011 en strategiplan for perioden. Medlemstallet har økt kraftig i løpet av perioden, fra. Nina Aldin Thune bad styret utdype posten «fordringer» i balanseoversikten, og Erlend redegjorde for bakgrunnen for denne og hvordan styret vurderte muligheten for å drive inn pengene. Desember 2011, mens listen over stemmeberettigede til årsmøtet tok utgangspunkt i de som hadde betalt.o.m. Det var ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen. 2.2 Valg- og kontrollkomiteens årsmelding, valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo orienterte om komiteens arbeid og la frem komiteens årsmelding. Martens vara Erik Fløan vara Harald Groven vara Etter avstemningen bad Lars Roede om ordet for å takke for to gode år i styret. Erlend og Lars Åge orienterte om arbeidet som var blitt gjort, tilbakemeldingene fra Sametinget og styrets vurderinger av muligheten for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Vedtak (enstemmig Forslaget om vedtektsendring ble vedtatt. Hogne Neteland poengterte at tallet på stemmeberettigede til årsmøtet (63) var lavere enn medlemstallet oppgitt i årsberetningen. Vedtak (enstemmig Styrets forslag ble vedtatt uten endringer. 1.2 Godkjenning av medlemmers stemmerett, valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo opplyste om at det var blitt godkjent ni fullmakter fra medlemmer som ikke kunne være til stede. Årsmøteprotokoll bekreftet og signert av valgte protokollunderskrivere Hentet fra. I tillegg kommer oppmerksomhet rundt den såkalte «Allkunnesaken og oppslag i pressen i forbindelse med Wikipedia Academy.

Lars Roede informerte i tillegg om at samarbeidet med Kulturrådet var utvidet etter at årsberetningen var skrevet. HansPetter nevnte spesielt at det var beklagelig at komiteen ikke hadde funnet kvinnelige kandidater eller representanter for fengsel nynorskmiljøet til innstillingen Årsmøtet ble holdt i Forsvarsmuseets lokaler på Akershus festning i Oslo. Ved at både Bymuseet i Bergen og Romsdalsmuseet var blitt med i gruppen 4 Valg av referent Årsmøtet gav styret fullmakt til å anvende ytterligere tilskudd og inntekter i tråd med formålet. Lars Åge Kamfjord 5 Valg 1 Valg av nytt styre Valg og kontrollkomiteens leder HansPetter Fjeld orienterte om komiteens innstilling til nytt styre. Wikimedia Norge, referat fra årsmøte, jarle Vines hadde også et innlegg i debatten 1 1, det ble bestemt at man skulle stemme over å godkjenne de ti overordnede målene for perioden.

Vedtak (10 stemmer for, 5 imot, 1 avholden Det stemmes over helhetlige forslag til styre.Valg - og kontrollkomiteens leder Hans-Petter Fjeld orienterte om komiteens innstilling til nytt styre.Komiteen hadde bevisst søkt å få til et noe større styre enn i forrige periode for å trekke flere medlemmer med i foreningens arbeid.

Og senest to uker etter årsmøtet ble erstattet med formuleringen innen. Ulf Larsen deltok også i debatten. Konstituering Årsmøtet ble åpnet ved styreleder Jarle Vines 2 Valg og kontrollkomiteens årsmelding, og HansPetter orienterte om at det etter komiteens syn ikke var noe i veien for å gjennomføre et valg på listen i sin helhet. Jarle Vines leder Erlend Bjørtvedt nestleder Nina Aldin Thune styremedlem petter Kjetil Ree styremedlem Knut Hjelleset styremedlem Trond Trosterud styremedlem Marianne Wiig styremedlem Erik Fløan vara Harald Groven vara Kristian Vangen vara Erlend Bjørtvedt fremmet et benkeforslag til alternativ 22, da det ikke var foreslått. Vedtak mot 4 stemmer Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Kjell Arne Totland

  • sopp oppland

    strengene til å frakte vann i og spre seg over store arealer, også over slike materialer som de ikke kan få næring fra, som eksempelvis stein eller tegl. Stad

  • søke lån på nett

    sikkerhet, bare med lave summer. Kravene for å få innvilget smålån er ikke all verden, og ofte holder det at man er myndig og har nærmest hvilken som helst

Wikimedia Norge har fått økt synlighet i media det siste året.