Avganger værnes flyplass

Gjermund haslerud. Fars rettigheter ved samlivsbrudd! Skoletannlege årnes

Postet på Jul 22, 2018 av i rettigheter, fars, ved, samlivsbrudd

samvær. Barneloven 37 gir veiledning på hvilke avgjørelser bostedsforelderen kan ta alene: Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre

ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta. Spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet. Vi bistår deg ved spørsmål om familierett. Den som barnet bor fast hos, kan ta en del avgjørelser knyttet til barnet uten samtykke fra den andre forelderen selv om de har felles foreldreansvar. Til barnets beste, dagens lovverk gir en av foreldrene rett til å overta den gjenværende delen av foreldrepermisjonen dersom vedkommende blir alene om omsorgen for et barn etter et samlivsbrudd. Nå har regjeringen fremmet lovproposisjon for Stortinget. Det betyr også at barnet har en rett til samvær med begge foreldrene hvis det er samlivsbrudd. Den eller de som har foreldreansvaret har krav på informasjon om barnet fra barnehage, skole, helsestasjon.l. HVis foreldrene ikke bor sammen, skal den av foreldrene som ikke er fast bosted-forelder betale bidrag. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Barnet har en rett til samvær. Foreldrene står fritt til å avtale hva slags samværsordning man ønsker. Hva kan foreldrene bestemme alene og i fellesskap? Hvis foreldrene ikke blir enige om spørsmål knyttet til barnet slik som foreldreansvar, samvær og annet, kan de gå til søksmål for å få retten til å ta stilling til saken. Barneloven 31 gir barnet fra det er syv år en rett til å bli hørt. Foreldreansvar, regler om foreldreansvar finner vi i barnelova kapittel. Du kan lese mer om forslaget her. I praksis medfører dermed denne bestemmelsen at mor fars rettigheter ved samlivsbrudd gis rett til å overta fedrekvoten uten at far blir hørt, selv når far har samværsrett. Varslingsfristen for flytting utvides for øvrig fra seks uker til tre måneder før flyttingen. Utgangspunktet for foreldreansvaret er at hvis foreldrene var gift eller samboende da barnet ble født, har begge foreldrene foreldreansvar. Hvis de ikke blir enige, kan retten ta stilling til spørsmålet.

Hvis foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født. Her står det at barnet har krav på omsorg fra de som har foreldreansvaret. Og noen at vi ikke har gått langt nok. Vil barne og likestillingsminister Solveig Horne samlivsbrudd rettigheter FrP ha som hovedregel at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. Og hvor mye, er hovedregelen at mor har foreldreansvar alene.

Svaret er at hverken mor eller far har eksplisitte rettigheter etter barneloven.Avgjørelsen i barnefordelingssaker skal utelukkende rette seg etter hva som er best for barnet.

Fars rettigheter ved samlivsbrudd

Foreldreansvaret er sykkelbutikk kristiansand regulert i barneloven, ta kontakt for en samtale, foreldrene har et felles ansvar for at barnet får samvær med den andre forelderen. Barnets beste er en rettslig standard og er gjennomgående sentralt ved alle sider av barneretten. Etter barneloven og norsk rett anses det for å være til barnets beste at barnet har mest mulig samlet foreldrekontakt. Bidragsplikt, flere høringsinstanser er positive til lovendringene fra regjeringen. Men det er fra NAV sin side gjort relativt enkelt for foreldre å fastsette de i tråd med gjeldende regelverk ved hjelp av bidragskalkulatoren som de har lagt ut på sine hjemmesider. Selv om han har samværsrett med barnet. Til saman tre veker i sommarferien. Reglene for bidragsfastsettelse er detaljerte, vil far kunne miste fedrekvoten sin.

Den eller de som har foreldreansvaret skal ta avgjørelser for barnet.Både Arbeiderpartiets og Høyres representanter i familiekomiteen sier de støtter Hornes endringsforslag.


30 Comments

Leave your comment

Leave your comment