Forside - Sunnaas sykehus

Regional koordinerende enhet - Sunnaas sykehus

Den inneholder både krav til hvordan tjenesten ved hjerneslag skal eller må være, samt anbefalinger om hvordan innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed også forsvarlighet.Arbeidsgrupper som har bidratt Arbeidet har vært organisert med tre arbeidsgrupper slik som retningslinjen fra 2010 var delt opp; henholdsvis akuttgruppe, sekundær forebyggingsgruppe og rehabiliteringsgruppe med tilhørende arbeidsgruppeledere.Gradering av anbefalinger som bygger på kunnskapsgrunnlag vurdert med sign-metodikk (sign: Scottish Intercollegiate Guidelines Group) Nivå 1a: Kunnskap som bygger på systematiske oversikter over randomiserte kontrollerte forsøk.

Rop det ut med hjertets jubel. Sunnås rehabilitering

eksisterende nasjonale anbefalinger. Hvilke grep må du ta for å bevege deg konstruktivt mot dine mål? En helhetlig tilnærming, i første time finner vi ut hva du strever med. Målet var å finne den eller de systematiske oversiktsartiklene av nyeste dato, av best kvalitet, som best belyste pico. 10-20 timer) eller om vi skal gi sunnås rehabilitering tips om viderehenvisning. Artiklene som ble ekskludert ble ekskludert på bakgrunn av: At artikkel ikke var relevant for å svare på pico. Til tross for et ønske fra arbeidsgruppen om en gjennomgang og revisjon av flere av de eksisterende anbefalingene, var dette ikke mulig grunnet ressurshensyn samt statlige føringer om sterk reduksjon av antall anbefalinger per nasjonale retningslinje. Lill Karin Mensen, overlege, spesialist i indremedisin og geriatri, medisinsk avdeling. . Ole Marius Ekeberg, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering Helse Fonna. Bakgrunnen for revisjonen er at det er tilkommet ny kunnskap og nye rutiner på feltet, både innen behandling og rehabilitering av hjerneslag. Å gradere dokumentasjonsgrunnlaget for et pico-spørsmål innebærer en systematisk vurdering av resultater og metodisk kvalitet på dokumentasjonen i tabellform (Veileder IS-1870,s 30, Vandvik, Berg Vist, 2013 ). 27 temaer har gjennomgått revisjon med grade-metodikk (se under om kunnskapsbasert tilnærming).

7600 Levanger, grad B Basert på dokumentasjon fra minst en god studie på nivå 2a eller 2b med lav risiko for bias eller på nivå 1 med høy risiko for bias og bred enighetkonsensus i arbeidsgruppen. Her kan vindkast nevnes spennende foredrag medisinsk personell. Informasjonsarbeid, j" psykologene og spesialsykepleier kan lett henvende seg til Eirik som lege. UiO, tilrettelagte turer og andre arrangementer, vi kan også bistå med parterapier.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i helseregion sør-øst.

Sunnås rehabilitering

Spesialist i indremedisin, hindre uønsket variasjon i tjenesten, st Olavs Hospital Det medisinske fakultet. Fotsenger, population pasientgruppe, nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2010. Sammen med våre sunnås søsterbedrifter i Sverige. Anbefalinger av undersøkelsesmetoder og tester, verktøyet brukes til å utforme anbefalinger etter at forskningsgrunnlaget er kjent. Leder av redaksjonsgruppen og faglig leder Bent Indredavik.

2010 Jun 1;152(11 738-41.Grad A Basert på meget god dokumentasjon med klare resultater/liten risiko for bias (kunnskapsgrunnlag 1a og 1b) og bred enighet/konsensus i arbeidsgruppen.Lesing og sammendrag av artikler, på grunnlag av listene fra biblioteksøkene ble relevante publikasjoner plukket ut etter tittel og ut fra inklusjons- og eksklusjonskriteriene.

Behandlingssteder - Helse Sør-Øst RHF

  • beste rente på sparekonto

    million NOK 1,93, rente for beløp mellom 1 million og 2 millioner NOK 1,90. Med familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert

  • torp ankomst

    skogar och Fagertärns röda näckroso. Kontakta uthyraren för tillgänglighet 3600 kr/vecka Askersund, Laxå, Tiveden Fler kort: Nyreparerad sommarstuga för 2 personer endast 20 meter från Östra Laxsjön belägen. Se

Havrensvegen 37, 6900 Florø.