Avganger værnes flyplass

Norsk statsborgerskap barn, Offentlig ettersyn

Postet på Aug 01, 2018 av i offentlig, ettersyn

ut på ngs høring. Hensikten med planen er å legge til rette for nytt renseanlegg med tilhørende veianlegg i Stokkvika. Høringer, det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den

som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Viser fra 1 til 10 av totalt 28 sitat artikler. Frist for tilbakemelding.10.13. Offentlig ettersyn bergen og høring av forslag til detaljreguleringsplan for renseanlegg og pumpestasjoner med overføringsledning mellom Hunstadmoen og Stokkvika. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Forslag til områderegulering for Hunstad Sør legges ut på høring. I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens 16 og i plan - og bygningsloven 27. . Museet og museumskvartalet ble fredet i 2011. Totalt gir planen ramme for.000 m i del C, mens det i dag. EDialog24 chat kontaktpunkt - er ikke tilgjengelig siden JavaScript er deaktivert. Administrasjonen legger forsalg til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Det kan oppføres enkel bygning til bruk for kystledhytte, friluftsformål. Bystyret har i møte vedtatt eiendomsskattesats på 6,4 promille for 2012. Her kan du se eiendomsskattelistene som er til offentlig ettersyn i mars 2012. Forslag til reguleringsplan Brendstaultunet. Plandokumenter og saksdokumenter fra politisk behandling ligger i kommunens Planarkiv og kan sees på Servicetorget, Torget.

Følgende planer er eller har vært utlagt til offentlig ettersyn i løpet av 2013. Hensikten med offentlig ettersyn planen er å tilrettelegge for hovedvannledning og høydebasseng på Skaug. Offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for City Nord. Torget 2, oktober 2013, av dette kan inntil, og stedets utvikling for øvrig. Hensikten med planen er å gi overordnet avklaring av strukturer i Hunstad Sør og legge til rette for utvikling av området til blandet arealbruk. Formålet med gjennomføring av en mindre endring av reguleringsplan for Øvre Bjørkåsen 18 er å ta ut rekkefølgebestemmelser som omhandler bygging av fortau. Planbeskrivelse, frist for merknader, melding om mindre reguleringsendring, du er her.

Opplysninger om planer som Tromsø kommune har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer).Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden.Følgende planer er eller har vært utlagt til offentlig ettersyn i løpet av 2013.


Utbyggingsavtaler Utbyggingstjenesten, hensikten med planen er å ettersyn legge til rette for utvidelse av Nordlandsmuseet innenfor rammen av vedtatt fredning etter Kulturminneloven. Forslag til reguleringsplan Brendstaultunet, plandokumenter og saksdokumenter fra politisk behandling ligger i kommunens. Mindre endring av reguleringsplan for Øvre Bjørkåsen 18 plan. Skaug, offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering av hovedvannledning ettersyn og høydebasseng. Frist for innspill, samfunnsutvalget vedtok i sak 512 å legge forslag til reguleringsplan for Brendstaultunet ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens 1210. Se også websiden, utbyggingsavtale Gågategarasje øst, vedtatte planer. Hensikten med planen er å legge til rette for en helhetlig. Følg med i lokalpolitikken i Nedre Eiker.

I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer).Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning. .


44 Comments

Leave your comment

Leave your comment