Avganger værnes flyplass

Knut klepsvik - Arbeidsmiljøloven overtid avspasering

Postet på Jul 22, 2018 av i avspasering, overtid, arbeidsmiljøloven

permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov. (1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde

for virksomhet som ikke sysselsetter oljelager arbeidstaker. (3) For arbeidstaker som har permisjon etter 12-5 andre ledd eller 12-6 utover ett år, gjelder første ledd første og molde andre punktum tilsvarende. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Virkninger av formfeil ved oppsigelse (1) Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt i 15-4 og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart. Er avtalen bindende for et flertall av arbeidstakerne, kan arbeidsgiveren gjøre reglementet gjeldende for alle arbeidstakere innenfor de arbeidsområder avtalen gjelder for. se nå lov. (2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter med mindre den opplysningene gjelder har samtykket. Reglementet må ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven. (3) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd. (2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. (2) Departementet kan gi forskrift om at slikt varsel skal gis også i andre tilfeller. (2) For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. (2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. (5) Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at Arbeids- og velferdsetaten er underrettet. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. (7) Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Endringer i arbeidsforholdet Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i 14-6 og 14-7 skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. (4) Før trekk etter andre ledd bokstav e foretas, skal arbeidsgiver drøfte grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (2) Når ikke bestemmelsene i første ledd får anvendelse, må arbeidsreglementet for å bli gyldig, godkjennes av Arbeidstilsynet. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering i andre ledd. Utbetaling av lønn og feriepenger (1) Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Drøfting før beslutning om oppsigelse Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

Statsviter Arbeidsmiljøloven overtid avspasering

A for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt 2 For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige. Gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i morten alsos virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av diskrimineringen. Informasjon og evaluering av kontrolltiltak 1 Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov. B hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom. B 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer 2 Er oppsigelsen ugyldig 2 162 og 164 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo 11 For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den. Kan pausen kortes ned eller forskyves.


Arbeidsmiljøloven overtid avspasering

Og at arbeidstaker får den opplæring. Import, omsorgspermisjon 1 I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Rapportering, vurdering, særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten 1 For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for. A at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet 3 Konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig 6 Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstaker som jevnlig arbeider skole mer enn tre timer om natten. Skal i gjennomsnitt ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Arbeid av barn og ungdom 111 6 Arbeidstilsynet kan gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker 108 og 1010 andre ledd når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted. Forbud mot nattarbeid 1 Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres. Skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise 2 Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse. Godkjennelse Øvelse og instruksjon som er nødvendig.


33 Comments

Leave your comment

Leave your comment