Avganger værnes flyplass

Levanger sykehus adresse - Rettslig interesse

Postet på Jul 22, 2018 av i rettslig, interesse

ikke nærmere hva som måtte kreves for at rettslig interesse kunne sies å foreligge. Det ble vist til. Med mindre tvistegjenstanden gjelder rettigheter og plikter mellom partene (rettsforholdet mellom

partene vil spørsmålet om parten har tilstrekkelig tilknytning til søksmålsgjenstanden bero på partens praktiske interesse i å få en avklarende dom (behov for rettsavklaring). I en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg avsagt. Selv om den sistnevnte sak formelt gjaldt partsevne var problemstillingene i de to relasjonene i følge Høyesterett så sammenfallende at avgjørelsen nærmest måtte anses avgjørende for den foreliggende sak. Rettslig interesse, (som forutsetning for søksmål). I følge Høyesterett tilsa reelle hensyn at det standpunktet som ble inntatt i avgjørelsen fra 1996 måtte gjelde tilsvarende i den foreliggende sak. Det ble blant annet uttalt at det "er ikke uvanlig at et konkursbo av økonomiske grunner er ute av stand til å fremme et søksmål som noen av kreditorene mener ville være velbegrunnet.

Rettslig interesse

1569 og videre uttalelser, høyesterett vurderte deretter hvorvidt søksmålet likevel måtte avvises fordi saksøker ikke hadde nedlagt påstand om at dåp trondheim den avkrevde erstatningen skulle utbetales til boet. Tvisteloven 13 viderefører med dette i all hovedsak vilkåret om rettslig interesse. Først og fremst ligger det i uttrykket at det må foreligge en rimelig grad av interesse i å få en domstolsavgjørelse. Det ville da være uheldig om vedkommende kreditor skulle være avskåret fra for egen regning og risiko å fremme søksmålet for på denne måten å tilføre boet verdier.

For at en skal kunne ta ut søksmål må man ha såkalt rettslig interesse i å få dom for den påstand eller de påstander som nedlegges i et søksmål.Denne prosessforutsetningen omtales som rettslig interesse.Studenter skaffer seg ofte raskt oversikt over lovens vilkår.

Ung uføre Rettslig interesse

1058 og videre uttalt at det gikk klart fram allerede av stevningen og saksøkers senere endrede påstand at saksøker ikke utelukkende tok sikte på å ivareta egne økonomiske interesser. Studenter skaffer seg ofte raskt oversikt over lovens vilkår. Desember 2008 var spørsmålet hvorvidt en kreditor har rettslig interesse etter tvistemålsloven 54 til å reise søksmål om et krav som tilkommer boet når boet selv har valgt å ikke reise søksmål. At både saksøker og saksøkte har tilstrekkelig tilknytning til rettskravet. Saksøker krevde med hjemmel i konkursloven 135 at boet skulle fremme søksmål mot Storebrand. Saksøker må prinsdal skole oslo ha en aktuell rettslig interesse i å få prøvd rettsspørsmålene for domstolene. Man kan ikke gå til søksmål for å få dom for andres krav eller krav som ikke tilhører noen spesiell. Og at det er behov for. Etter rettens syn tilsa reelle hensyn at kreditoren skulle gis en slik rett.

Siktemålet med artikkelen er å gi en oversikt over lovens vilkår, slik de er forstått i praksis fra Høyesterett, samt hvordan vilkårene anvendes i praksis).Rettslig interesse - reelt behov for avgjørelse,.To advokater tok ut søksmål mot staten v/Disiplinærnemnda for advokater etter at de var meddelt kritikk og advarsel for opptreden i strid med de advokatetiske regler pkt.


36 Comments

Leave your comment

Leave your comment